Vooruitblik 2022

Ongetwijfeld zal 2022 net zo dynamisch zijn als de voorgaande jaren. De vooruitzichten zijn gunstig, met een stuwende economie die blijft floreren en een verzorgende economie die onder druk van de Covid-19-crisis – met hulp van de overheidssteun – overeind wordt gehouden.

Tegelijkertijd volgen we voor ons werk als ontwikkelingsmaatschappij een vernieuwde, goed uitgewerkte strategie. Die is verwoord in ons Meerjarenplan 2022-2025, gebouwd op het in Oost-Nederland breed onderschreven fundament van de Strategische Innovatie en Investeringsagenda. Daaruit volgt een concrete inzet op onze vier sectoren: de nieuwste technologie voor slim en duurzaam voedsel produceren; oplossingen voor de energietransitie, met Oost-Nederland als living lab voor decentrale energieopwekking en -opslag; innovatieve technologie voor betaalbare gezondheidszorg en verhoging van levenskwaliteit; versnelling van de digitalisering van de industrie en vernieuwing met digitale businessmodellen. Een belangrijke, sectoroverstijgende uitdaging ligt in het spanningsveld tussen stikstofproblematiek en natuurontwikkeling enerzijds en ruimte voor economie anderzijds, ten behoeve van zowel een leefbaar platteland als een gezonde regionale economie. Het streven is daar antwoorden op te formuleren in met name Groeifonds-aanvragen en/of Regio Deals.

Ecosysteemdenken

In onze werkwijze gaan we ons veel meer richten op het integraal versterken van de innovatieve ecosystemen waar Oost-Nederland sterk in is. Dit ecosysteemdenken hebben we verwerkt in ons nieuwe meerjarenplan. Daarbij beschouwen we een ecosysteem als een samenhangend complex van kennis, economie en overheid dat benodigd is voor maatschappelijke impact rond een thema. Natuurlijk gaan we het roer niet helemaal omgooien en bouwen we voort op wat we al deden vanuit onze kernactiviteiten Innoveren, Investeren en Internationaliseren. Wel willen we het ecosysteemgerichte handelingsperspectief systematischer toepassen aan de hand van een dialoogmodel. Dat helpt ons om met een samenhangende aanpak onze mensen en middelen gerichter in te zetten en in onderlinge samenhang met onze stakeholders te investeren. Zo verwachten we onze economische en maatschappelijke impact te vergroten. Collega-ROM’s gaan ook steeds meer op deze manier te werk.

Focus op nieuwe investeringen

Voor 2022 ligt onze focus op nieuwe en ook grotere investeringen. Met de liquiditeit van Oost NL en de fondsen onder beheer hebben we een mooie opgave om dat geld aan het werk te zetten. De volatiliteit van het Participatiefonds Oost NL is terug te zien in de resultaten van Oost NL. De afgelopen jaren behaalden we een mooi resultaat dankzij meerdere grote exits uit onze portefeuille. Nu houden we rekening met minder inkomsten uit exits en gaan we vooral aan de slag met het kapitaal dat we ter beschikking hebben.

Met het nieuwe Perspectieffonds Gelderland (PFG) dat Oost NL onder beheer heeft, verwachten we in 2022 grotere investeringsdeals te sluiten. De focus van het PFG ligt geheel op het ‘maatschappelijk marktfalen’: het onvoldoende beschikbaar komen van privaat kapitaal voor investeringen in (de opschaling van) innovaties die bijdragen aan de noodzakelijke maatschappelijke transities. Daar ligt onze maatschappelijke opdracht: die innovaties én het daarvoor benodigde ondernemerschap stimuleren en faciliteren.

Begin 2022 staat natuurlijk ook in het teken van de ontwikkelingen in Oekraïne. Uiteraard heeft dit zoals eerder is vermeld in dit verslag, impact op het geopolitieke speelveld en daarmee ook op het economisch en maatschappelijk klimaat in Europa. Qua directe betrokkenheid heeft Oost NL op dit moment geen rechtstreekse belangen in Rusland en Oekraïne.