Vooruitblik 2021

Als ontwikkelingsmaatschappij werken we volgens een helder geformuleerd meerjarenplan en een jaarlijks vastgesteld activiteitenplan. Afgelopen jaar - met de Covid-19 crisis en de lange onzekerheid rond Brexit - heeft echter laten zien dat we lenig op de actualiteit moeten kunnen inspelen. Dat is goed gelukt met de uitvoering van de COL. De organisatie heeft laten zien, indien nodig, prioriteiten te kunnen verleggen en met alle hens aan dek te werken. De reguliere activiteitenplanning is alsnog nagenoeg gerealiseerd.

In het Activiteitenplan 2021 hebben we meer flexibiliteit ingebouwd. We verwachten diverse nieuwe ontwikkelingen waarop we kunnen/moeten inspelen. Zowel de EU als onze eigen overheid omarmt het credo ‘de crisis uit investeren’. We willen Oost-Nederland daar maximaal gebruik van laten maken en voorzien dat dit extra inzet gaat vergen. Zo houden we in 2021 de optie open om extra inzet te doen op herstel en versterking van de maakindustrie.

We verwachten in 2021snel en flexibel te moeten inspelen op de grote herstelprogramma’s met bijbehorende middelen die op het niveau van landsdeel, rijksoverheid en Europa beschikbaar komen. Denk aan de provinciale initiatieven, het nationale Groeifonds en Europese stimuleringsprogramma’s voor digitalisering en duurzaamheid, de Recovery & Resilience Facility en REACT-EU (onderdeel van het Europese coronaherstelfonds NextGenerationEU). Als van deze herstelprogramma’s een ‘fair share’ naar Oost-Nederland komt, betekent dat een enorme inhoudelijke en financiële schaalsprong voor de regio.

Het realiseren van deze schaalsprong/schaalvergroting zal niet vanzelf gaan. Dit vraagt om extra ontwikkelkracht, absorptievermogen en beleidskracht bij bedrijven, kennisinstellingen en overheden, voor een zinvolle en effectieve aanwending van alle middelen. Als Oost NL willen wij onze rol hierbij stevig pakken. De uitkomsten van het onderzoek ‘Kracht van Oost 2’, dat eind 2020 verscheen, onderstrepen het belang van verbindingen en organiserend vermogen. Precies op die punten is een belangrijke taak voor Oost NL weggelegd. Ook is het nodig om meer te werken aan een betere externe zichtbaarheid van (de innovatiekracht van) Oost-Nederland.

Een concreet voorbeeld van de enorme kansen die schaalvergroting biedt, is de MedTech (medische technologie). Universiteit Twente, Radboud Universiteit en Radboudumc, en de ecosystemen eromheen, zijn hier sterk in. Het is belangrijk om rond MedTech samen te werken en krachten te bundelen, ook met partijen van buiten de regio. Zo is het de bedoeling om vanuit regionale identiteit te komen tot een nationale propositie voor het Groeifonds. Oost NL zet zich actief in voor krachtenbundeling in Oost-Nederland en vormt ook graag de brug en verbinding naar andere regio’s door intensieve samenwerking met de collega’s van de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Dat geldt niet alleen voor MedTech, maar ook voor bijvoorbeeld fotonica- en AI-initiatieven. Oost NL heeft met de provincies Gelderland en Overijssel intussen een strategische innovatie- en investeringsagenda voor Oost-Nederland geformuleerd om de krachten in de regio zo veel mogelijk te bundelen.

Om in de schaalsprong te kunnen meegaan, zal Oost NL ook de eigen organisatie verder versterken. We doen dit over de volle breedte met mensen, processen en inhoud. Oost NL is een gezond bedrijf en heeft een solide uitgangspositie om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast groeit Oost NL in financiële slagkracht. Kapitaalversterking van het Participatiefonds Oost NL door de grootaandeelhouders met € 47 miljoen en een Perspectieffonds Gelderland van € 200 miljoen in het komende jaar, zijn daarvoor twee belangrijke ontwikkelingen.

We blijven focussen op de grote maatschappelijke uitdagingen en de impact die onze activiteiten direct en indirect hebben.