“Met goed innerlijk kompas naar een betere toekomst”

We zien gelukkig ook nieuwe kansen door deze crisis. Deze tijd brengt ons ook iets positiefs. Het gevoel van onderlinge verbondenheid. De grote inzet van overheden en particuliere initiatieven om anderen te helpen. We zijn massaal gaan thuiswerken, waarbij de digitale mogelijkheden tot ver na de crisis hun positieve impact hebben op onze manier van werken. En duurzaamheid is ook hoger op de agenda komen te staan.

Alle medewerkers van Oost NL hebben op ongekende manier laten zien hoe flexibel en betrokken ze zijn om onder veranderde en veeleisende omstandigheden alles te doen wat nodig is in het belang van de innovatie, de regionale economie en de eigen organisatie. Misschien wel als nooit tevoren bleek de enorme motivatie en het goede innerlijk kompas van iedereen bij Oost NL. Dat leidde tot adequaat handelen en grote onderlinge verbondenheid. Er kwamen grote hoeveelheden kapitaal vrij voor crisisbestrijding. De Corona-OverbruggingsLening (COL) was een geslaagd samenwerkingsinitiatief van het ministerie van EZK, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Invest-NL en Techleap.nl. Met de COL hebben we ondernemerschap en zorgvuldige daadkracht getoond.

Versnelling en schaalvergroting

Het jaar 2020 was in allerlei opzichten ook een jaar van versnelling en schaalvergroting. Digitalisering en verduurzaming zijn centrale thema’s bij diverse programma’s voor economisch herstel van overheden en de EU. Dit alles doet een groot beroep op onze ontwikkelkracht en dat was in 2020 al merkbaar. Het verslagjaar laat zien dat we sterk zijn. Het onderzoek ‘Kracht van Oost 2’ bevestigt dat onze vier speerpunten - Food, Health, Tech en Energy - daadwerkelijk de kracht van Oost-Nederland vormen. Op al deze speerpunten hebben we onze doelstellingen gehaald. We hebben vastgehouden aan onze principes gericht op langetermijnperspectief en impact op grote maatschappelijke uitdagingen. We meten die impact waar mogelijk kwantitatief, bijvoorbeeld CO2-emissies. En anders kwalitatief, zoals milieutechnische aspecten, impact op gezondheidszorg, de afvalproblematiek of de positie van werknemers.

Door de ruime groei- en stimuleringsmiddelen te benutten en de samenwerking met onze partners te intensiveren, kunnen we in 2021 samen met de provincies en ministerie van EZK onze positieve impact verder vergroten. De ontwikkeling van de Strategische Innovatie- en Investeringsagenda voor OostNederland samen met alle stakeholders en ons hernieuwde meerjarenplan 2022-2025 spelen daarop in. Bovendien kan de hechte samenwerking tussen de ROM’s, die inmiddels bijna landsdekkend is, voor Nederland een grote impuls betekenen. We haken onze plannen vanuit landsdeel Oost aan de nationale plannen en dragen bij aan de ontwikkeling van deze plannen. Daardoor ontstaan nationale proposities waarmee we onze belangen bundelen en onze concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland versterken.

Ik geloof sterk in de kracht van samenwerking en het belang van schaalvergroting creëren om daarmee het verschil te kunnen maken. We blijven koesteren waar we sterk in zijn en zijn slim waar nodig. Leidend voor ons blijven de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de verduurzaming; denk aan de energietransitie, de eiwittransitie en oplossingen voor de stikstofproblematiek. Waarbij we tevens inspelen op de voortgaande digitalisering. Ook het versterken van de Oost-Nederlandse exportpositie blijft onze aandacht vragen.

kennisintensieve regio 

Oost-Nederland heeft heel wat te bieden. Het is een kennisintensieve regio en dat valt ook buitenlandse bedrijven op. Naast de grote innovatiekracht scoort de regio goed op de ‘brede welvaart’; dit concept omvat naast economische aspecten ook sociale aspecten en kwaliteit van de leefomgeving. Daarmee heeft Oost-Nederland alle ingrediënten in huis om ambitieuze ondernemers en talentvolle medewerkers te faciliteren en te behouden. Het valt me op hoe mensen het hier goed voor elkaar hebben en een oplossingsgerichte mentaliteit bezitten. Belangrijk voor Oost-Nederland is om nog meer naar buiten te treden en te laten zien welke enorme kansen hier liggen. Ik wil dat Oost NL hier een goed voorbeeld in geeft. Zorgen dat we (boven) regionaal goed samenwerken en de kwaliteit van Oost-Nederland op de kaart zetten.

Met veel plezier ben ik medio 2020 algemeen directeur van Oost NL geworden. Een prachtig bedrijf met mensen die het verschil willen maken. Ik heb het stokje overgenomen van Marius Prins en ben hem erkentelijk voor de soepele overdracht en voor zijn onvermoeibare inzet voor Oost NL. Vol vertrouwen zie ik met Oost NL de uitdagingen en kansen tegemoet waar we samen voor staan. Laat ons goede innerlijk kompas ook in 2021 richtinggevend zijn.

Wendy de Jong

algemeen directeur Oost NL